Boom onderzoek / advies

Bomen effect Analyse (BEA)

Bij bouwactiviteiten is het behouden van bomen belangrijk. Een bomen effect analyse (BEA) is een rapportage waarin de toekomstige gevolgen beschreven worden die de bouwactiviteiten kunnen gaan hebben op de aanwezige bomen. Hiervoor is boven- en ondergronds onderzoek nodig. Waar en op wat voor manier de wortels groeien zegt bijvoorbeeld veel over wat een boom wel en niet kan verdragen. Aan de hand van de BEA wordt bepaald met behulp van welke randvoorwaarden voor, tijdens en na de uitvoering van de bouwactiviteiten de bomen duurzaam behouden kunnen blijven. Indien de bomen op basis van de voorgestelde plannen niet behouden kunnen blijven én de rapportage in een vroeg stadium is opgesteld kan een ontwerpwijziging uitkomst bieden. Anders rest een aanvraag voor kapvergunning en verplant- of compensatieplan.

Boomveiligheidscontrole (BVC) / Visual tree assessment (VTA)

Als boomeigenaar moet u voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Door de boom periodiek visueel te laten inspecteren door een boomdeskundige voldoet u hier aan. Bij een controle wordt er gekeken naar uitwendige kenmerken die een gevaar kunnen opleveren. We kijken onder andere naar conditie van de boom, zwamaantastingen, aanwezigheid van dood hout, holtes etc. Deze gegevens worden vastgelegd in een rapport. Aan de hand van dit rapport geven wij aan in hoeverre er eventuele veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Soms is een nader onderzoek met specialistische meet apparatuur nodig. Dat kan ik in samenwerking met mijn vaste partners voor u uitvoeren.